കാപ്പി പൂത്തു ലാല ലാ ലാ

image

Please log in to like,wonder,share and comment !

ഒരു വര്‍ഷം മുന്നേ കാണാതായ മാല്‍കുട്ടി അനിലിന്‍റെ ഫോട്ടോ ദുരൂഹസാഹചര്യത്തില്‍ എന്‍റെ ചാറ്റ് ലിസ്റ്റില്‍ കാണ്വാനിടയായി ഇങ്ങനെ നാട് വിട്ടുപോയ കിളികളെ കാണിച്ചു ഈ ഫ്രണയ ദിനത്തില്‍ തോമയെ ഊശിയാക്കിയ അഡ്മിന് എന്‍റെ കൂപ്പുകൈ


Please log in to like,wonder,share and comment !

ചളികള്‍ ട്രോലുകളെ സൃഷ്ടിച്ചു ...ട്രോലുകള്‍ ഗ്രൂപ്പുകളെ സൃഷ്ട്ടിച്ചു .... ട്രോള്‍കുകളും പോസ്റ്റകളും കൂടി കമന്‍റെ പങ്കുവചൂ .....ലൈക്‌ പങ്കുവചൂ ....


Please log in to like,wonder,share and comment !

കർത്താവ് പറഞ്ഞിടത്ത് വലയെറിഞ്ഞപ്പോ പത്രോസിന് വല നിറയെ മീൻ കിട്ടി. കർത്താവ് പത്രോസിനെ അനുഗ്രഹിച്ചു ശിഷ്യരിൽ പ്രമുഖനാക്കി..
അപ്പോൾ " വല" കർത്താവിനോട് ചോദിച്ചു കർത്താവെ ജോലി ചെയ്ത എനിക്കൊന്നും ഇല്ലേ ?
അപ്പോ കർത്താവ് പറഞ്ഞു നീയും മനുഷ്യരെ പിടിക്കുന്നവനാകും.
അന്ന് കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ച Net ആണ് ഇന്നത്തെ ​INTERNET​.😂😂😂😂
ചളി ചളി കട്ട ചളി


Please log in to like,wonder,share and comment !
  • Details
  • Male
  • Living in United States