വെറുതെ വന്നു വെറുതെ അലമ്പാന്‍ ഒരു മോഹം #എനിക്കൊപ്പം


Please log in to like,wonder,share and comment !