സുപ്രഭാതം കൂട്ടരേ .


Please log in to like,wonder,share and comment !

എല്ലാവര്ക്കും സുഖല്ലേ ?


Please log in to like,wonder,share and comment !

ആരും ഇല്ലേ ഇവിടെ . ഹമ്മോ . പേടിയാവുന്നു....


Please log in to like,wonder,share and comment !
  • Details
  • Male
  • 32
  • Married
  • Living in Qatar
  • Working at Hamad Medical Corporation
  • Studying at TMVHS Akkikkavu,Thrissur
  • Located in Doha, Qatar
  • About
  • ഒരു മനുഷ്യൻ