ഒരു തർപണം – വിജു നമ്പ്യാർ

കളയെല്ലാം നീക്കിയ മൈതാനംപോലെ സ്വച്ഛമാണിപ്പോൾ മാനം; വൈരം മറന്ന് വെള്ളിമേഘവും നീലമേഘവും ഒന്നുചേർന്നിരിക്കുന്നതു നോക്കൂ! അവരിപ്പോൾ ഇരുസൈകതങ്ങൾപോലെ സന്നദ്ധരായ് കാത്തിരിക്കുകയാണ്; എന്തിനാണെന്നോ, സീതാരാമന്മാരെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് പുഷ്പകവിമാനം ഈ വഴിയാണത്രേ പോകുന്നത്! അതാ പുഷ്പകവിമാനത്തിന്റെയാരവം; മേഘങ്ങൾ …

നൈനം ഛിന്ദന്തി ശസ്ത്രാണി – വി എസ് അജിത്ത്

നാൽവർ സംഘം അഞ്ചാമനെ നാലു നാഴിക എയറിൽ നിർത്തി. ന്യൂട്ടനെ ബഹുമാനിച്ച് ടിയാൻ താഴേക്ക് പതിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നാൽവർ സംഘം ഗലീലിയോ, കെപ്ളർ, ഫാരഡേ മുതൽ പേരോടുള്ള ബഹുമാനാർത്ഥം പരന്നവ ഉരുട്ടിയും ഓർബിറ്റ് ഏങ്കോണിച്ചും ഉളളം …